Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Bài viết này An Phúc Hưng xin được đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (“Nghị định 118”) đã có hiệu lực thi hành thay thế Luật đầu tư 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (“Nghị định 108”) mà chúng tôi đã có dịp tư vấn cho khách hàng của mình. Qua đó, An Phúc Hưng vọng rằng thực tiễn áp dụng Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118 cho những tình huống này sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm các nội dung có liên quan được đề cập trong đó.

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đầu tư. Cụ thể, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khi:

1. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án

2. Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp

3. Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

4. Dự án đầu tư thuộc một trong trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư; bị Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

6. Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngưng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư

7. Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

8. Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

THỦ TỤC THU HỒI SỰ ÁN ĐẦU TƯ

– Khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được thu hồi. Đối với việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, pháp luật Việt Nam không có yêu cầu đặc biệt gì, không mất phí, và thủ tục hành chính cũng không yêu cầu.

– Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

– Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

– Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.