Trang chủ Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài Giấy chứng nhận đầu tư Mẫu bản đề nghị xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu bản đề nghị xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu bản đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu bản đăng ký nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin dự án đầu tư… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại đây.

⇒ Khách hàng có thể tải mẫu bản này tại: DOWNLOAD

Nội dung cơ bản của mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] Kính gửi: ……………..

[02] Nhà đầu tư: ……………

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư : (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm: …………………………………… ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:…………

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

b. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

……….., ngày ……tháng ……năm………

[19] NHÀ ĐẦU TƯ

[20] Hồ sơ kèm theo: