Trang chủ Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Các trường hợp nào phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các trường hợp nào phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các trường hợp nào phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư – Cũng giống như thay đổi đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư khi thay đổi các thông tin như vốn, quy mô dự án, mục tiêu…Cần thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Dưới đây là một số trường hợp chính nhà đầu tư cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

1. Trường hợp nhà đầu tư cần đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp:

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, Fax, Email, Website;

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: Rút ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn thay đổi vốn điều lệ;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

– Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

– Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

2. Trường hợp không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.

– Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;

– Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

– Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.

3. Trường hợp dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm các trường hợp sau:

– Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

– Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp các dự án không phải thực hiện đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh;

– Dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó, trừ trường hợp các dự án không phải thực hiện đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh.

4. Trường hợp thuộc diện thẩm tra dự án đầu tư là dự án mà sau khi điều chỉnh thuộc các trường hợp sau:

– Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

– Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

⇒ Trên đây là nội dung tham khảo, khách hàng nếu còn thắc mắc cần được tư vấn. Hãy liên hệ đến Tư vấn luật An Phúc Hưng qua Hotline: 0908.506.303 & 0978.576.598